B & IT
(Bouwkundig & InstallatieTechnisch teken- en adviesbureau)Home

Projecten

Contact

Links

 

Diensten

Samenwerken met B&IT: het bouwproces 

Zelf bouwen bestaat vrijwel altijd uit een lang en complex proces. Dat klinkt misschien afschrikwekkend, maar dat hoeft het niet te zijn. Zeker niet als u zich laat bijstaan door B&IT.

Wij zijn immers in staat om uw wensen zo optimaal mogelijk te verwezenlijken. Daarnaast nemen wij u veel zorgen uit handen. 

De samenwerking met B&IT kent veel verschillende fasen. Om het totale proces inzichtelijk te maken, worden hierna stuk voor stuk omschreven:

- inleiding
- de keuze voor B&IT
- projectdefinitie
- het verstrekken van een opdracht
- afstemming wensen en randvoorwaarden
- het voorontwerp
- het definitief ontwerp
- het technische ontwerp
- de keuze van de aannemer
- de uitvoering
- de oplevering 

Inleiding:

Steeds meer mensen doen het. Zelf een huis, een kantoor, of een ander gebouw laten (ver)bouwen. Zelf bouwen zet de deur open naar het verwezenlijken van een droom. De vraag is: hoe pak je dat aan? Eťn mogelijkheid is om, zonder inschakeling van deskundig advies een min of meer kant-en-klaar bouwpakket neer te zetten. Op zich prima. Maar maatwerk is het niet. Specifieke wensen kunnen niet of ten dele gerealiseerd worden. Terwijl de realisatie van persoonlijke wensen juist het grote pluspunt van zelf bouwen behoort te zijn. 

Wie met B&IT aan de slag gaat, krijgt zijn droom wťl in beeld. Want wij beschikken over de expertise om wensen en voorstellingen gestalte te geven. Wij zullen samen met de opdrachtgever tot dat specifieke ontwerp komen op basis waarvan gebouwd kan worden. Omdat het maatwerk is, voldoet het eindresultaat helemaal aan alle esthetische, functionele en technische eisen.

Maar B&IT kan meer. Wij adviseren in het voortraject, regelen bouwvergunningen, beoordelen offertes van aannemers en houden toezicht tijdens de bouw. Daarmee besparen wij de opdrachtgever veel zorg en geld. 

Een goed begin: de oriŽntatiefase  

Het allereerste dat een opdrachtgever moet doen, is het bepalen wat hij wil. Daarbij gaat het om verschillende aspecten: wat vindt hij mooi, waar wil hij bouwen, welke functies moet het object herbergen, hoe zit het met planning en budget?

B&IT kan u hierbij van dienst zijn. Omdat wij wel een houvast nodig hebben, is het goed om eerst zelf enkele vragen te beantwoorden en bepaalde knopen door te hakken. 

Om te beginnen: wat vind u mooi? Het handige aan gebouwen is dat u ze overal ziet. Door goed te kijken en te bepalen wat wel en juist niet aanspreekt, kunt u een voorkeur ontwikkelen. Leg een map aan van fotoís die u op straat maakt en uit architectuur- en woonbladen knipt. Selecteer in het beeldmateriaal, zodat u na verloop van tijd een goed beeld heeft van wat u voor ogen staat.

Ook belangrijk is: waar gaat u bouwen? In een dichtbevolkt land als Nederland is het vinden van een kavel nog niet zo eenvoudig. Gelukkig heeft de overheid maatregelen genomen om zelf bouwen te stimuleren. Eťn daarvan is dat gemeenten een flink deel van de uit te geven bouwgrond beschikbaar zullen stellen aan particulieren opdrachtgevers. De gemeente van uw keuze is dan ook de eerst aangewezen instantie om de zoektocht naar een kavel te beginnen. Maar u kunt natuurlijk ook terecht bij andere partijen projectontwikkelaars, bouwbedrijven en op internet.

Op het moment dat u een kavel op het oog heeft, is het verstandig om de locatie te toetsen op een aantal criteria, zoals de ligging (druk/rustig), kwaliteit (ligging en voorziening als riolering en stroom etc?), formaliteiten (zoals een bestemmingsplan) en de grootte (biedt het ruimte aan het object dat u wilt gaan bouwen?) 

Een volgend punt is de vraag wat u met en binnen het te bouwen object van plan bent. Met andere woorden: hoe moet de indeling eruit zien? Als het om een huis gaat, is bijvoorbeeld het aantal kamers van belang. Misschien wilt u daarbij rekening houden met eventuele toekomstige ontwikkelingen binnen uw huishouden, zoals gezinsuitbreiding of het kunnen inrichten van een werkplek aan huis. Als het om een kantoor gaat, zult u voorbereid willen zijn op groei of krimp van het aantal medewerkers. Wellicht is het handig om het gebouw zo in te richten dat een deel ervan met enkele simpele ingrepen omgebouwd kan worden tot een zelfstandig te verhuren unit.

Het bouwen van een huis of een ander object is, net als het kopen ervan, een forse investering. De vier grootste posten zijn de aanschaf van de grond, de bouw van de woning, de inrichting en  buitenvoorzieningen zoals de tuin of een parkeerfacilitieit. Alle wensen op deze gebieden moeten binnen uw budget passen. Een andere randvoorwaarde kan de planning zijn. Misschien heeft u uw nieuwe onderkomen absoluut op een bepaalde datum nodig, misschien is er nauwelijks of geen sprake van tijdsdruk. Het is in alle gevallen verstandig om op zijn minst een globale planning vast te stellen. Dat komt de voorgang van een omvangrijk project als het zelf bouwen ten goede. 
                                                                                                           Naar boven

Het opdrachtgeverschap: alleen of met anderen? 

Na de oriŽntatiefase dient zich een nieuwe keuze aan. Zelf bouwen kun je namelijk alleen doen, maar ook met anderen. 

In het laatste geval heet dan collectief opdrachtgeverschap. In feite nemen meerdere partijen met elkaar het initiatief tot een bouwproject. Een belangrijk voordeel van deze aanpak is financieel van aard. Zo kan inkoopvoordeel behaald worden bij het bestellen van materiaal, maar ook bij het inschakelen van bouwkundig teken- en adviesbureau en een aannemer. Bovendien hoeft er geen geld uitgegeven te worden aan eventuele projectontwikkelaars. De collectieve opdrachtgevers ontwikkelen per slot van rekening zelf. Een ander pluspunt is de invloed op de directe omgeving van de woning, winkel of kantoor. Als groep drukt u een stempel op een compleet project van meerdere bouwprojecten in plaats van op een enkel gebouw. 

Zelf bouwen met meerdere mensen brengt wel enkele specifieke aspecten met zich mee waar u niet aan voorbij kunt gaan. Essentieel is dat alle betrokkenen hetzelfde voor ogen staat. Daar zal behoorlijk wat overleg voor nodig zijn. Ook de organisatie dient in orde te zijn. Vaak wordt daarvoor een vereniging of stichting opgericht. Het bestuur van de vereniging of stichting zal gesprekspartner zijn voor alle partijen, zoals de aannemer en de architect. Het is daarbij zeer onpraktisch om over elke beslissing ruggespraak te houden. Bij het opstellen van de statuten moet daarom een evenwicht gevonden worden tussen inspraak van de betrokkenen en slagvaardigheid. 

Individueel opdrachtgeverschap zal doorgaans hogere kosten met zich meebrengen dan collectief opdrachtgeverschap. Groot voordeel is natuurlijk dat u, binnen de grenzen die de overheid aan het zelf bouwen stelt, alleen maar met uw eigen meningen en ideeŽn te maken heeft.

Of u nu alleen of met anderen gaat bouwen, wij als B&IT kunnen in beide gevallen veel voor u betekenen. Het volgende proces geeft een beeld van het volledige proces waaruit de samenwerking met B&IT bestaat. Het doel is om vooraf duidelijk te maken wat u kunt verwachten, waar u aan moet denken en waar de meerwaarde van B&IT uit kan bestaan.

Houd daarbij in het achterhoofd dat de omschrijvingen voornamelijk richtlijnen zijn. Er is geen sprake van een plichtmatig karakter. Iedere opdrachtgever heeft de vrijheid om met B&IT specifieke afspraken te maken. 
                                                                                                           Naar boven

De keuze voor B&IT

Het werk van B&IT kent u waarschijnlijk van vrienden of bekenden of van de straat. Meer objecten of nadere informatie erover is vaak beschikbaar via onze website. Ook kunt u documentatie bij ons opvragen. Bedenk daarbij wel dat eerder werk gebouwd is voor een andere opdrachtgever. Het is tot stand gekomen op basis van de wensen en omstandigheden van dat specifieke project. 

Maak vrijblijvend kennis met B&IT en kijk of het klikt. U heeft vaak samen met ons een lange weg te gaan. Een dergelijke relatie moet op vertrouwen gebaseerd zijn. Bereid u goed voor op het eerste gesprek. Door een goede voorbereiding van u zijn wij in staat uw wensen binnen planning en budget en conform de te maken afspraken te realiseren.
                                                                                                           Naar boven
 
Projectdefinitie

Als uw keuze op B&IT is gevallen dient u te bepalen waarvoor u ons precies wilt inschakelen.

Misschien heeft u uw oriŽntatiefase zo grondig aangepakt, dat u B&IT al voor het verstrekken van de opdracht een compleet programma van eisen en wensen kunt overhandigen. Misschien heeft u diverse keuzes nog niet gemaakt en wilt u B&IT daarbij als adviseur inschakelen. Vanuit onze expertise kunnen wij een bijdragen leveren aan uw oriŽntatie op bijvoorbeeld de indeling, de gebruiksfuncties, het budget en de planning. Wellicht dragen wij alternatieven aan waardoor wij u op andere, betere ideeŽn kunnen brengen. 

De andere werkzaamheden in het proces, vanaf opdrachtverstrekking, zijn grofweg onder te verdelen in drie fasen: de ontwerpfase, het technische ontwerp en de bouw zelf. Alle drie de fasen kunnen wij voor u verzorgen. Wij staan u dan bij vanaf het eerste advies, via het ontwerp tot en met de oplevering van het project. Deze vorm van samenwerken heeft vaak een positieve uitwerking op de kwaliteit van het eindresultaat.
                                                                                                           Naar boven
 
Het verstrekken van de opdracht

De gulden regel is: leg zoveel mogelijk vast. Dat vormt voor u en voor ons de beste garantie om nare verrassingen achteraf te voorkomen. Wij nemen in de opdracht in ieder geval op:
- de werkzaamheden van B&IT.
- kosten voor het totale bouw proces. Of indien gewenst per fase.
- planning.

                                                                                                           Naar boven
 
Afstemming wensen en randvoorwaarden

In de meeste gevallen zijn wij als B&IT en u als opdrachtgever al voor de opdrachtverstrekking in gesprek over de wensen en de randvoorwaarden. Een van de eerste dingen die wij doen, is ervoor zorgen dat deze zaken op elkaar aansluiten. Wij kennen de markt en de kosten en kunnen beoordelen of de wensen realistisch zijn in relatie tot het budget. Tevens beschikken wij over de materialen kennis.

Zo kunnen wij bijvoorbeeld constateren dat gebruik van door de opdrachtgever gewenste materialen botst met de verwachtingen ten aanzien van de duurzaamheid van het te bouwen object. 

Op basis van deze gesprekken zal het globale programma van eisen uitmonden in een min of meer definitief programma van eisen. Daarmee kunnen wij aan de slag.
                                                                                                          Naar boven 

Het voorontwerp (VO)

In deze fase krijgt uw huis, winkel, kantoor of ander gebouw voor het eerst gestalte. Met tekeningen van de gevels, doorsneden, contouren etc. wordt globaal duidelijk gemaakt hoe het object er uit gaat zien.

Het is belangrijk dat u er als opdrachtgever op staat dat het ook echt inzichtelijk wordt. Want dit VO is in principe de kiem waaruit het uiteindelijke gebouw zal voortspruiten.

Het VO vermeldt ook de te gebruiken materialen en geeft een globale kostenraming. Samen met ons bespreekt u het geheel door en overlegt u of bepaalde wijzigingen doorgevoerd moeten worden. 
                                                                                                           Naar boven

Het definitief ontwerp (DO)

Het DO is geen nieuw ontwerp, maar een uitwerking van het VO waarin alle door u en ons overeengekomen wijzigingen verwerkt zijn. Hiermee krijgt u dus te zien hoe het object er daadwerkelijk uit zal komen te zien. Alles heeft nu een definitief karakter. Het DO bevat bijvoorbeeld exacte maatvoeringen. Dit is in principe het laatste moment waarop u wijzigingen kunt aanbrengen zonder dat het direct extra kosten met zich meebrengt.
                                                                                                           Naar boven

Het technisch ontwerp

Aan de hand van het DO voeren wij wettelijk verplicht berekeningen uit over onder meer daglichttoetreding, constructie, ventilatie en energieprestatie. Deze gegevens zijn nodig om een bouwvergunning te kunnen aanvragen. De aanvraag kan een ingewikkelde procedure zijn, waarbij wij onze meerwaarde kunnen bewijzen. Regelgeving op het gebied van bouwen is behoorlijk ingewikkeld en met een afdeling Bouwtoezicht kunnen langdurige discussies ontstaan. B&IT beschikt over de instrumenten om dit proces efficiŽnt af te handelen. Bovendien heeft een aanvraag al snel een streepje voor bij de beoordelaars van Bouwtoezicht en Welstand als wij het indienen. Ook voor hen is het prettig om met iemand te communiceren die weet waar hij het over heeft. 

Bij een technisch ontwerp hoort ook het schrijven van het bestek en het maken van de bestekstekeningen van het gebouw waarop Šlles tot in detail staat ingetekend, indien gewenst tot en met de gehele technische installatie aan toe. Op basis van deze stukken brengt een aannemer zijn offerte uit. Behalve dat u weet wat het prijskaartje wordt, stelt het bestek u ook in staat om de offertes van de aannemers te beoordelen. 
                                                                                                           Naar boven

De keuze van de aannemer

Wie gaat de bouw uitvoeren? Het project kan aanbesteed worden. Dit betekend dat meerdere aannemers uitgenodigd worden om een offerte in te dienen. B&IT kan, vanuit onze expertise en ervaring, bepalen welke aannemers geschikt zijn om hiervoor te benaderen.

Een andere manier is om ťťn aannemer te benaderen. Bijvoorbeeld op aanbeveling van anderen, of omdat wij goede ervaringen met hem hebben opgedaan. De offerte wordt beoordeeld op basis van het bestek dat door ons is opgemaakt. Wij zullen de offerte ook inhoudelijk beoordelen om te zien of dat wat de aannemer aanbiedt precies aansluit op het bestek. 
                                                                                                           Naar boven

De uitvoering

Zodra de bouw van start gaat, kunnen wij als B&IT als directievoerder onze waarde bewijzen. Want hoewel alles vastligt, zal iemand toch in de gaten moeten houden of de betrokken partijen zich wel aan de afspraken houden. Worden inderdaad de juiste materialen toegepast? Loopt alles nog steeds volgens planning? Is er niets vergeten? Worden er geen bouwfouten gemaakt? Dit lijkt een overzichtelijke taak. U kunt er uiteraard voor kiezen om het zelf te doen. Maar bouwen is een omvangrijk en complex proces. Er zijn al snel honderden aspecten die nadere inspectie behoeven. Bovendien zijn bepaalde zaken, zoals de aanleg van technische voorzieningen, achteraf nauwelijks met het blote oog te controleren. Als expert en ervaringsdeskundige zal ons echter niets ontgaan. Ook beoordelen wij de eindafrekening van de aannemer en begeleiden wij de oplevering.
                                                                                                           Naar boven

De oplevering

En dan is het grote moment daar: de oplevering! Na een intensieve voorbereiding en hard werken staat uw droom overeind. Reden voor een feestje, maar niet voordat alles uitvoering gecontroleerd is. De praktijk leert dat er vrijwel altijd iets ontbreekt of niet helemaal volgens de afspraken is opgeleverd.

B&IT voert een inspectie uit en is in staat om gebreken te constateren en met de aannemer te bespreken hoe het zo snel mogelijk wordt opgelost.

Na de oplevering kunt u uw huis, kantoor of winkel in gebruik nemen. Gedurende een onderhoudsperiode van meestal zes maanden zullen gebreken, die bij de oplevering zijn geconstateerd, nog kosteloos worden verholpen. 

Ook in de allerlaatste fase zullen wij u bijstaan. Per slot van rekening zijn wij de regisseur die in de loop van het gehele proces het overzicht behoudt en ervoor zorgen dat gebeurt wat moet gebeuren. Of het nu gaat om het afstemmen van uw eerste wensen op de randvoorwaarden, het maken van een goed, functioneel ontwerp, het anticiperen op Ďgedoeí met bouwvergunningen of het aansturen van de aannemer; wij als B&IT zorgen ervoor dat uw gebouw aan het einde van de rit staat als een huis.


Naar boven
    © by webdesign B & IT Heythuysen 2010